Ders İzlencesi

ISG5537 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İSTATİSTİK DERSİ

(İş Sağlığı Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim (Gece) Programı)

Bu ders, temel istatistiksel kavramları ve araştırmalarda yararlanılan istatistiksel tekniklerin kullanılmasını içermektedir. Ders kapsamında bu tekniklerin uygulamalı olarak bilgisayar ortamında nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.

 • Kaynak Kitaplar
  • Kaynak1: IBM SPSS Statistics 20 Brief Guide ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/en/client/ Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf
  • Kaynak2: Glass, G.V., & Hopkins, K. (1995), Statistical Methods in Education and Psychology, Pearson Allyn & Bacon; 3rd edition. ISBN: 0205142125
  • Kaynak 3: Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd edition). London: Sage
  • Kaynak 4: Howell, D., C. (2013). Cengage Advantage Books: Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences, Sage, 8th edition. ISBN: 1285076915
  • Kaynak 5: Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2004). Statistics for the Behavioral Sciences. (6th ed.). Minneapolis, MN: West Publishing
  • Kaynak 6: Green, S. B., & Salkind, N. J. (2004). Using SPSS for Windows: Analyzing and Understanding Data. (4th ed.). NJ: Prentice Hall
  • Kaynak 7: Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to data Analysis using SPSS. (3rd ed.). NY: Open University Press
   • Kaynak 7 Türkçe Çevirisi: Pallant, J. (2016). SPSS Kullanma Kılavuzu: SPSS ile Adım Adım Veri Analizi (Balcı, S. ve Ahi, B. Çev.) Ankara:ANI Yayıncılık
  • Kaynak 8: Huff, D. (2002). İstatistik ve yalan: İstatistik ile nasıl yalan söylenir. İstanbul: Sarmal Yayınları
DERSİN BİLGİLERİ

Dersin Amacı: Bu derste, araştırmacıların istatistik kavramlarını ve istatistiksel testleri kullanabilmesi ve uygulayabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Hedefleri

 • İstatistikle ilgili temel kavramları ve yöntemleri bilme
 • İstatistiğin bilimsel araştırma içerisindeki öneminin farkına varma
 • Grafik ve tablo gibi istatistiksel gösterimleri uygun bir şekilde okuyabilme
 • Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini anlamlandırabilme
 • Normal dağılımın özelliklerinden hareketle belirli parametreleri yorumlayarak ilgili grup hakkında yorum yapabilme
 • Hipotez testinin yapılma gerekçesini ve adımlarını bilme
 • Grupların ortalamalarını karşılaştırmada uygun testleri seçebilme ve kullanabilme
 • Değerler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaracak şekilde verileri düzenleme, uygulama ve analiz etme
 • SPSS programınında parametrik ve non-parametrik testleri kullanarak ortalama karşılaştırma ve ilişki hesaplama işlemlerini yapabilme, analiz bulgularını uygun bir şekilde gösterebilme ve yorumlayabilme

Dersin İçeriği

Ders, temel istatistiksel kavramları ve istatistiksel tekniklerin kullanılmasını içermektedir. Ders kapsamında bu tekniklerin uygulamalı olarak bilgisayar ortamında nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.
Öğrencilerin derste aşağıdaki kazanımlara ulaşması amaçlanmıştır;
 • Tanımsal istatistikle ilgili temel kavramları ve verilerin analizleri ile teknikleri kullanma becerisini kazanacaktır.
 • Temel olasılık kanunlarını kullanarak karşılaşılan farklı durumlarda çeşitli olasılıkları hesaplayacaktır.
 • İstatistik yöntemleri kullanarak karşılaşılan farklı durumları mantık ve istatistik ölçüler açısından çözümleyecektir.
 • İstatistik veri analizi ile ilgili terim ve kavramlara hakim olarak verileri istatistik tahmin yöntemlerini kullanarak analiz edecektir.
 • Karşılaşılan problemleri, hipotez testleri veya ilişki analizleri uygulayarak anlamlandıracaktır.
 • Çeşitli durumların istatistiksel analizini yaparak en uygun kararları alabilecektir.

Dersin İşlenişi

 1. Ders yüz yüze eğitim yoluyla yürütülecektir.
 2. Sunumlar: Öğrenciye her hafta dersin sunumları verilecektir.
 3. Okuma metni: Öğrencilere gerektiğinde konuyla ilgili okuma metinleri verilecektir
 4. Ödev: Öğrenciler ders kapsamında ders öncesi ve ders sonrası ödevler hazırlayacaklardır
 5. Okuma listesi: Öğrencilere her hafta okuma listesi verilecektir, ilgili, materyalleri(internet kaynaklı, basılı materyal, tez vb.) okumaları istenecektir.
 6. Tartışma: Ders esnasında konu ile ilgili sorular tartışılacaktır
 7. Uygulama: Verilen veri setleri üzerinde SPSS uygulamaları yapılacaktır. Bunlar ders içi uygulamalar (DiUyg), ders dışı uygulamalar (DdUyg) ve dönem sonunda yapılacak olan uygulama oturumları (UygOtu) olarak üçe ayrılmaktadır.

Öğrencilerden Beklentiler

 • Dersin web sayfasını takip etmek
 • Zorunlu okumaları yapmak
 • Ders öncesi hazırlık ödevlerini zamanında yaparak sisteme yüklemek
 • Dersten önce salonda bulunmak
 • Sürekli kullanılan bilgisayara SPSS kurulumunun yapılması zorunludur
 • Vize ve final sınavları yüzyüze olarak yapılacaktır. Sınavlara katılım zorunludur
NOT: Öğrencilerin bu ders için ders saati dışında haftada 3 saat ayırmaları gerekmektedir. Haftada 3 saatten fazla işyükü olması halinde öğretim üyesiyle irtibata geçiniz..

 

Değerlendirme

VİZE Derse katılım (Derse giriş ve ders içi etkinliklere katılımı içerir.) +%15 (bonus)
Ders Dışı Görevler:

 • Ders öncesinde hazırlık yapılması amacıyla bazı haftalarda öğrencilerden bir takım soruları yanıtlamaları istenecektir. Bu ders kapsamında 8 adet hazırlık çalışması bulunmaktadır.
 • Belli haftalarda ilgili konuların uygulamasını içeren akademik çalışmaların analiz edildiği örnek inceleme çalışmaları yapılacaktır. Bu ders kapsamında 5 adet örnek inceleme çalışması bulunmaktadır.
%50
Ara Sınav  %50
FİNAL Final ödevleri:

 • Ders sürecinde Ders dışı SPSS uygulama ödevleri verilecektir. Bu ders kapsamında 9 adet ders dışı uygulama çalışması bulunmaktadır.
%50
Final sınavı %50

NOT: Bu dersin hazırlanmasında Prof. Dr. Selçuk KARAMAN‘ın dersinden ve ders notlarından yararlanılmıştır.